Nexkam Camera AI được thiết kế chuyên dụng theo công nghệ xử lý ngoại biên, 3 chức năng tích hợp gồm chức năng đếm người, nhận dạng khuôn mặt và giám sát (People counting + Face recognition + Video surveillance), giúp thu thập thông tin và hành vi khách hàng trên qui mô chuỗi hàng trăm, nghìn điểm bán mà không cần đầu tư, nâng cấp hạ tầng mạng, máy chủ. Ngoài ra, còn cho phép đếm và loại bỏ dữ liệu nhân viên (staff filtering) tự động, đảm bảo dữ liệu đếm khách hàng là duy nhất (unique shopper).

Đăng ký để tải Datasheet =>